O NAS -> SŁOWNICZEK  

AFAZJA - afazja to spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności.
(Maruszewski M., Afazja. Zagadnienia teorii i terapii, Warszawa 1966).


AFAZJA DZIECIĘCA (DYSFAZJA DZIECIĘCA) - określana jako  pierwotne bądź  specyficzne  zaburzenie  zachowania  językowego,  wynikające
z patologii mózgowej, różnego typu i stopnia zaburzenie rozwojowe. W afazji dziecięcej nieprawidłowości rozwoju mowy nie są wtórną konsekwencją innych zaburzeń wynikających z dysfunkcji mózgu.
(Herzyk A., Afazja i mutyzm dziecięcy, Lublin 1992)

BETACYZM - czyli nieprawidłowa realizacja głoski [b].

DYSLALIA - termin ten odnosi się do zaburzeń artykulacji (zaburzeń wymowy; płaszczyzny segmentalnej tekstu)  o ściśle  ustalonej  etiologii,
tj. do zakłóceń realizacji dźwięków mowy, które są następstwem uszkodzeń narządów artykulacyjnych lub dysfunkcji receptora słuchu, czyli struktur zlokalizowanych na najniższym piętrze (tj. na obwodzie); struktury te w znacznym stopniu są odpowiedzialne za przebieg funkcji biodynamicznych.
(Logopedia- pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska, Opole 2003)

DYSARTRIA - zaburzenie mowy (oddechu, fonacji, artykulacji, czyli zaburzenie zarówno płaszczyzny segmentalnej, jak i suprasegmentalnej wypowiedzi) związane z brakiem lub obniżeniem sprawności realizacyjnych, przy zdobytych kompetencjach. Przyczyną są uszkodzenia zlokalizowane na niższym (środkowym) piętrze układu nerwowego, obejmującym ośrodki i drogi nerwowe, typu ruchowego, kontrolujące czynności fonacyjne i kształtowanie się dźwięków mowy, czyli odpowiedzialne za etap wykonania biodynamicznego.
(Logopedia - pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska, Opole 2003)

DYSFAGIA - jest to trudność w transportowaniu, np. śliny, płynów spożywczych oraz wstępnie przygotowanych pokarmów stałych z jamy ustnej poprzez gardło i przełyk  do wpustu do żołądka.

EEG BIOFEEDBACK (NEUROFEEDBACK) - wykorzystuje właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. Np. fale alfa w stanie relaksu w odprężenia, środkowe pasmo fal beta w stanie wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego snu. W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje zarówno niedobór jak i nadmiar  fal o pewnych  częstotliwościach,  co  uniemożliwia  pacjentowi  wykonywanie  pewnych  czynności
(np. dzieci z ADHD mają problem ze skupieniem się na wykonaniu konkretnego zadania lub kontrolowaniem emocji). Neurofeedback jest stosowany w terapii dzieci z ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej), u ludzi z zaburzeniami procesu uczenia się, po urazach czaszki, wspomaga leczenie padaczki.  Jest również polecany  osobom zdrowym dla poprawy koncentracji,  pamięci,  w leczeniu nerwicy natręctw,  redukcji stresu i poprawy kreatywności.

EMISJA GŁOSU - to skoordynowany zespół czynności oddychania, fonacji i artykulacji oraz powstającego przy tym rezonansu, służący wydobywaniu i wysyłaniu głosu.
(Sobierajska H., Uczymy się śpiewać, Warszawa 1972)

GAMMACYZM - nieprawidłowa realizacja głoski [g].

JĄKANIE (NIEPŁYNNOŚĆ MOWY) - funkcja patologicznej niepłynności mówienia, zwykłej niepłynności mówienia, reakcji psychicznych, reakcji fizjologicznych i reakcji społecznych.
(Logopedia- pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska, Opole 2003)

KAPPACYZM - czyli nieprawidłowa realizacji głoski [k].

KRISTIN LINKLATER - trener wokalna, aktorka, reżyser teatralna oraz autorka licznych sztuk teatralnych. Obecnie Dyrektor Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Kolumbia.

LAMBDACYZM - czyli nieprawidłowa realizacja głoski [l].

LARYNGEKTOMIA - jest zabiegiem częściowego lub całkowitego usunięcia krtani. Najistotniejszą dla mowy częścią anatomiczną krtani są fałdy głosowe, gdyż umożliwiają one przekształcenie strumienia wydychanego z płuc powietrza w falę dźwiękową. Laryngektomia pozbawia chorego fałdów głosowych, nie pozbawia go jednak możliwości komunikacji językowej, albowiem istnieją sposoby wykształcania głosu i mowy zastępczej.
(Logopedia- pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska, Opole 2003)

LOGORYTMIKA - jedna z metod stosowanych w logopedii i rehabilitacji  osób z wadami  słuchu.  Polega na  połączeniu  terapii logopedycznej
z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową osoby, którą się leczy bądź rehabilituje. Metodę tę stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi, przy czym na jej skuteczność nie ma wpływu ich rozwój intelektualny czy też ruchowy, jak również wrażliwość muzyczna czy jej brak. Najistotniejszym elementem w stosowanych ćwiczeniach słowno-ruchowych jest rytm.

METODA WYSTUKIWANIA - technika opracowania przez wybitnego psychologa i logopedę doktora nauk humanistycznych Krzysztofa Szamburskiego polegająca na wystukiwaniu sylab przy zachowaniu właściwej intonacji, melodii i akcentu.

MOWA BEZDŹWIĘCZNA - wymawianie głosek dźwięcznych jak ich bezdźwięczne odpowiedniki (np. g -> k).

OLIGOFAZJA - oznacza mowę osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest ono stanem obniżonej sprawności intelektualnej, który powstaje w okresie rozwojowym i związany jest  z zaburzeniami procesu dojrzewania, uczenia się i przystosowania.
(Tarkowski Z., Mowa upośledzonych umysłowo, „Biuletyn Stowarzyszenia Terapeutów Mowy” 1997)

OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY (ORM) - najogólniejszy termin służący określeniu zjawiska wolniejszego wykształcenia się zdolności percepcyjnych lub/i ekspresyjnych danego dziecka w porównaniu z jego rówieśnikami, które powoduje, że dynamika rozwoju tych zdolności jest odmienna od normalnej. Zjawisko to może być wywołane różnymi czynnikami.
(Logopedia- pytania i odpowiedzi, red. T. Gałkowski i G. Jastrzębowska, Opole 2003)

PRAWIDŁOWY TOR ODDECHOWY - typ oddychania piersiowo-brzuszny (całościowy) - podczas wdechu następuje równomierne poszerzenie całej klatki piersiowej wspomagane niewielką pracą przepony. Tor taki jest optymalny dla prawidłowej pracy narządu głosu.

ROTACYZM - czyli nieprawidłowa realizacja głoski [r].

SYGMATYZM - czyli nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych (ś, ź, ć, dź; s, z, c, dz; sz, ż, cz, dż).

TECHNIKA ALEXANDRA - Technika Alexandra jest metodą reedukacji psychofizycznej. Pomaga zauważyć, a z czasem zmienić nieprawidłowe nawyki ruchowe i nawyki zachowania, które automatycznie stosowane od wielu lat, nie zawsze w pełni odpowiadają zmieniającym się warunkom życia, a często niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie organizmu. Technika Alexandra pozwala odkryć na nowo naturalne odruchy i wewnętrzne siły antygrawitacyjne, sprzyjające utrzymywaniu równowagi, koordynacji ruchów i zachowań. Ucząc świadomego wyboru reakcji najkorzystniejszych w danych warunkach pozwala zwiększyć zakres dostępnych nam możliwości dotyczących swobody ruchu jak i zachowania.  Technika ta często uważana jest  za rodzaj  pracy  z  ciałem.  Niesłusznie,  ponieważ obejmuje  również  naukę  podążania
za własnymi myślami oraz uświadamiania sobie ich znaczenia. Efekty Techniki nie ograniczają się do poprawy stanu zdrowia czy eliminacji bólu. U wielu osób po serii lekcji Alexandra zauważalne są zmiany o charakterze psychofizycznym i behawioralnym (zmiany zachowania). Ponieważ Technika Alexandra nastawiona jest na indywidualne potrzeby ucznia, efekty jej różnią się w zależności od specyficznych problemów danej osoby, jej nastawienia i gotowości do pracy nad sobą.

TERAPIA WEDŁUG R. CASTILLO-MORALESA - ustno - twarzowa  terapia  regulacyjna  (UTTR) - terapia  ta  znajduje  swoje  zastosowanie
u pacjentów zarówno z osłabionym jak i wzmożonym napięciem mięśniowym. UTTR koncentruje się na obszarze ustno- twarzowym, normalizując  za  pomocą  manipulacji  manualnych  nieprawidłowe  napięcie  mięśniowe.  Terapia  poprawia  napięcie  mięśni  języka,  warg
i policzków, co w efekcie wyraźnie poprawia nie tylko funkcję tych mięśni, ale także fizjonomię dzieci i osób dorosłych.
(Regner A., Ustno-twarzowa terapia regulacyjna według koncepcji R.Castillo-Moralesa)

 

Copyright © Ambasada Głosu |  Design by: Pavlik

 MISJA  ZESPÓŁ   AKTUALNOŚCI  TERAPIA LOGOPEDYCZNA  INDYWIDUALNA  TERAPIA LOGOPEDYCZNA GRUPOWA  WARSZTATY  SZKOLENIA  OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE  KONTAKT  FACEBOOK  SKYPE  TWITTER   KIEDY DO LOGOPEDY?  SŁOWNICZEK  CENNIK  GALERIA  PUBLIKACJE  PARTNERZY